Inception

528491.


Giấc mơ trong giấc mơ.

Dream within a dream.

Thời gian. Nó tồn tại hay không tồn tại?

Time. To be or not to be?

Kết thúc là khởi đầu. Cho mọi thứ.

The end is the beginning. For everything.


Cần phải chuẩn bị totem cho mỗi người. Chúng ta chuẩn bị bước vào một thế giới vừa nằm trong trí tưởng tượng, vừa vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người.

It is necessary to prepare a totem for each person. We are about to enter a world that is both within the imagination and beyond human imagination.

Giấc mơ sáng suốt.

Lucid Dream.

Thức giấc vào thời điểm chu kỳ REM.

Waking up during REM cycles (Rapid Eyes Movement).

Chúng ta luôn tự xây dựng một thế giới trong đầu óc của chính mình, tất nhiên, bằng những gì chúng ta trải qua trong cuộc đời hay bằng những gì chúng ta tiếp nhận qua các giác quan. Và bằng trí tưởng tượng phong phú đưa chúng ta bay xa.

We always build a world in our own minds, of course, by what we experience in life or by what we receive through our senses. And with rich imagination, we can fly far.

Bây giờ, hãy thử động não, nếu xây dựng thế giới đó ở trong giấc mơ, và chúng ta có thể kiểm soát những gì xảy ra tại thế giới trong mơ đó, chúng ta sẽ làm những gì?

Now, let’s brainstorm, if we built that world in a dream, and we could control what happened in that dream world, what would we do?

Chắc chắn, chúng ta sẽ làm mọi thứ.

Certainly, we will do everything.

Nhưng đáng buồn là chúng ta chưa thể làm mọi thứ cùng nhau. Chúng ta vẫn bị giới hạn bởi điều gì đó chúng ta không biết.

But sadly we can’t do everything together yet. We are still limited by something we do not know.

Liệu có thể trích xuất ý tưởng trong đầu của người khác khi kết nối giấc mơ với nhau hay không? Cùng chờ xem điều đó xảy ra vậy.

Can we extract ideas from other people’s heads when connecting dreams together? Let’s wait and see if that happens.

Thế còn việc cấy ý tưởng khởi nguồn vào não bộ của người khác…

What about implanting the original idea into someone else’s brain…

“If you can steal an idea, why can’t you plant one there instead?”

Saito – Inception

Khi chúng ta biết về câu trả lời, chúng ta sẽ luôn thất vọng với những gì chúng ta biết. Đó là sự giới hạn trong trí tưởng tượng mỗi người.

When we know the answer, we will always be disappointed with what we know. That is the limit of each person’s imagination.

“Once an idea has taken hold of the brain, it’s almost impossible to eradicate.”

Dom Cobb – Inception

Và…

And…

“True inspiration is impossible to fake.”

Arthur – Inception

Nếu chúng ta cố gắng hết sức mình thì không điều gì là không thể. Ta tưởng đó là giới hạn của bản thân nhưng ta đâu biết giới hạn của mình là gì khi ta không thử cơ chứ?

If we try our best, nothing is impossible. We think that’s our limit, but we don’t know what our limit is if we don’t try it, right?

Đôi khi giấc mơ xuất hiện để cho chúng ta cảm nhận đời thực một cách sâu sắc hơn, chân thực hơn. Nghe có vẻ hơi phi thực tế nhỉ? Chúng ta phải thử. Đó là khả năng nhận thức của chúng ta.

Sometimes dreams appear to help us feel real life more deeply. Sounds a bit unrealistic, right? We must try. That is our cognitive ability.

“Dreams feel real while we’re in them. It’s only when we wake up that we realize something was actually strange.”

Dom Cobb – Inception

Vì sao chúng ta cần phải có totem? Đó là một thứ mà duy nhất chỉ có người thực hiện giấc mơ sáng suốt biết được nó sẽ hoạt động như thế nào ở trong mơ và ở ngoài đời thực. Nếu không có totem, xem ra việc trở lại thực tế sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Chúng ta sẽ có xu hướng không phân biệt được đời thực và giấc mơ nếu không có một dấu hiệu nhận biết nào cụ thể.

Why do we need totems? It is something that only the lucid dreamer knows how it will work in dreams and in real life. Without the totem, it seems returning to reality will be a huge challenge. We will tend not to distinguish between real life and dreams if there are no specific signs.

Giả sử, nếu được sử dụng những kí ức để xây dựng nên một giấc mơ sáng suốt song song với đời thực thì chúng ta có làm điều đó không? Đó đáng buồn là cách dễ nhất khiến cho khả năng nắm bắt và phân biệt bị mất đi. Nhưng mà chúng ta vẫn bất chấp điều đó? Đương nhiên là vậy rồi. Ai cũng có những thời điểm muốn quay lại quá khứ để tận hưởng thật lâu hơn điều gì đó. Ai cũng có ham muốn được sửa chữa những sai lầm đã trôi đi.

Suppose, if we could use memories to build a lucid dream parallel to real life, would we do it? That’s sadly the easiest way to lose your ability to grasp and differentiate. But we still ignore that? Of course it is. Everyone has times when they want to go back to the past to enjoy something longer. Everyone has the desire to correct past mistakes.

Vì vậy, chúng ta vẫn đang mơ.

So, we’re still dreaming.

Một giấc mơ giữa đời thực.

A dream in real life.

Được rồi, chúng ta nghĩ sao về những giấc mơ nhỏ nằm trong những giấc mơ lớn hơn? Có phải chúng sinh ra từ sự bất an của bản thân, với mục đích càng dấn sâu thì càng an toàn?

Okay, what do we think about small dreams within bigger dreams? Are they born from our own insecurities, with the intention that the deeper we go, the safer we will be?

“That many dreams within dreams is too unstable.”

Arthur – Inception

Sự thiếu ổn định càng khiến chúng ta quyết tâm hơn trong việc bảo vệ thế giới của chúng ta. Cấu trúc nhiều tầng mơ khiến cho chúng ta lầm tưởng rằng, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, càng đi xa hơn thì thế giới trong mơ càng dễ sụp đổ.

The lack of stability makes us even more determined to protect our world. The multi-layered structure makes us mistakenly think that everything is still under control. However, the further we go, the more likely it is that the dream world will collapse.

Bản chất của giấc mơ sáng suốt vốn đã mâu thuẫn với quy luật của não bộ. Hay là điều này nên được nói ngược lại?

The nature of lucid dreaming inherently conflicts the laws of the brain. Or should this be said the opposite?

“Downward is the only way forward.”

Dom Cobb – Inception

Thử thách sinh ra là để vượt qua. Và hành động đi ngược số đông mà chúng ta làm sẽ định hình nên con người chúng ta. Một con dao hai lưỡi.

Challenges are created for us to overcome. And the actions we take that go against the majority shape who we are. A double-edged sword.

Chúng ta chấp nhận điều đó đúng không nào?

Do we accept that?

Có hoặc không?

Yes or no?

“An idea is like a virus.”

Dom Cobb – Inception

Những suy nghĩ trong đầu chúng ta sinh sôi nảy nở tạo ra những phản ứng dây chuyền. Như các tế bào. Sinh ra rồi chết đi. Nhanh chóng.

The thoughts in our heads multiply, creating chain reactions. Like cells. Born and then die. Rapidly.

Chúng ta thừa nhận.

We acknowledge.

“Do you want to take a leap of faith or become an old man filled with regret waiting to die alone?”

Saito – Inception

Non, je ne regrette rien.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Time flies like an arrow.

Time.

A soundtrack by Hans Zimmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *