Oliver Twist

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này từ khi còn rất nhỏ, nhưng kí ức của tôi lại vô cùng mơ hồ về nó. Thời điểm đó câu chuyện về đứa trẻ mồ côi này vẫn chưa đọng lại nhiều trong tâm trí tôi.

I read this novel when I was very young, but my memory of it is extremely vague. At that time, the story of the orphan had not yet lingered much in my mind.

Tôi đã luôn có ý định đọc lại nó nhưng vì nhiều lí do mà tôi trì hoãn mãi mà chưa mở trang sách ra. Cho đến khi lên đại học, được học về văn học Anh qua các thời kỳ, tôi mới có cơ hội tiếp cận trở lại với tác phẩm kinh điển. Văn phong của tác giả Charles Dickens mang đậm những nét đặc trưng của văn học thế kỷ 19.

I have always intended to read it again, but for many reasons I procrastinated and never opened the page. It wasn’t until I went to college and learned about English literature through the ages that I had the opportunity to approach classic works again. The writing style of author Charles Dickens bears bold characteristics of 19th century literature.

Tuy vậy, tôi cũng không thể đọc quyển sách này nhanh được. Mọi thứ diễn ra theo cách triển khai câu chuyện của Charles Dickens khiến tôi cần nhiều thời gian hơn, nhiều năng lượng tinh thần hơn và nhiều sự kiên nhẫn hơn.

However, I couldn’t read this book quickly. Everything that happened in the way Charles Dickens’ story unfolded required more time, more mental energy, and more patience.

Oliver Twist miêu tả một cách không lãng mạn cuộc sống bẩn thỉu của bọn tội phạm và vạch trần cách đối xử tàn nhẫn với nhiều trẻ mồ côi ở London vào giữa thế kỷ 19.

Oliver Twist unromantically depicts the sordid lives of criminals and exposes the cruel treatment of many orphans in mid-19th century London.

Sự nghèo đói và hình ảnh những tầng lớp dưới đáy xã hội trong tiểu thuyết hiện ra thấp thoáng như bài học lịch sử. Charles Dickens châm biếm những vấn đề nhức nhối của xã hội thời đó như lạm dụng lao động trẻ em, bạo lực gia đình để phê phán cách xã hội vận hành.

Poverty and images of the bottom social classes in the novel appear like a history lesson. Charles Dickens satirized painful social problems of his time such as child labor abuse and domestic violence to criticize the way society operated.

Cũng như các tác phẩm kinh điển khác, cuốn tiểu thuyết này đòi hỏi tôi cũng như những người khác thời gian nhiều hơn để tiêu hóa những câu chuyện trong đó.

Like other classic works, this novel requires me as well as others more time to digest the stories in it.

Nhưng chắc chắn đây vẫn là tác phẩm nhất định phải đọc, để liên hệ với thời đại bây giờ.

But this is definitely still a must-read work to relate to the current era.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *